Hvilken bane skal man vælge? Der er til tider lidt for mange ting, man skal forholde sig til som cyklist.
DET SKAL VÆRE LETTERE AT VÆRE CYKLIST

Én af de bedste måder at opleve det danske landskab på er ved at cykle. Men i Danmark er der temmelig mange strikse regler for, hvad cyklister må og ikke må. Det er noget pjat, mener Danskebjerge.dk.

Læs også indlæg om dette på Danskebjerge.dk's blog.

Derfor har Danskebjerge.dk lavet et forslag til en ny lov for cyklister. Det er først og fremmest en liberalisering, der her lægges op til. Selve lovtekstens omfang er omtrent halveret, og reglerne er blødt op på en række punkter.

Nederst på siden finder du en nøjere gennemgang af, hvilke ændringer Danskebjerge.dk's lovforslag vil medføre. Her er der også mulighed for at kommentere forslaget.


FORSLAG TIL NY FÆRDSELSLOV FOR CYKLISTER:

Køretøjet
En cykel er et køretøj med hjul, der bevæges fremad vha. pedalkraft.

Barn under 6 år må ikke cykle uden at være under ledsagelse og kontrol af en person, der er fyldt 15 år.

Cyklen skal være forsynet med bremser og en anordning, der kan bruges som lydsignal ved f.eks. overhaling af andre trafikanter. I lygtetændingstiden skal cyklen desuden være udstyret med synlige lygter, der lyser fremad og bagud.

Hvis cyklen bruges til transport af større genstande eller af én eller flere passagerer, skal cyklen være udstyret sådan, at cyklisten bevarer fuld kontrol over cyklen og ikke er til gene for anden færdsel.

Trafikal adfærd
Cyklen skal føres forsvarligt således, at den på intet tidspunkt bliver til fare for anden trafik.

Cyklisten skal orientere sig om anden trafik, navnlig ved igangsætning, standsning, svingning samt ved vejkryds. Cyklisten skal give tegn, når det er påkrævet til vejledning for den øvrige færdsel.

Cyklisten skal placere sig på den vognbane, der er beliggende yderst til højre i færdselsretningen, og så langt ude til højre på denne, at cyklisten ikke er til gene for anden trafik. Hvis der er cykelsti, skal denne benyttes, idet færdselsretningen respekteres.

Cyklist på cykelsti skal holde tilbage for fodgængere, der stiger ud af bus og direkte ud på cykelstien.

Der må ikke cykles på motorveje og motortrafikveje, og hvor skiltning i øvrigt forbyder det. Der må ikke cykles på fortov eller gangsti, men man må godt krydse disse.

Ved lysregulerede vejkryds, hvor cyklisten skal svinge til venstre, skal cyklisten først køre ligefrem over krydset, stoppe og vente på grønt lys til at køre i den ønskede retning. Cyklisten kan dog også, hvis der ikke er cykelsti, placere sig i eventuel venstresvingsbane og dreje til venstre som andre kørende. Ved højresving er det tilladt at dreje til højre, hvis der er fri bane, uagtet hvad færdselslamperne viser.Til grund for den foreslåede lovtekst ligger en mere detaljeret gennemgang af den nuværende lov. Se den her. Den indeholder langt størstedelen af de paragraffer, der specifikt gælder cyklisme.

I den nuværende lov er den tekst, der gælder cyklister, delt ret meget op. Der findes en sektion med "særlige regler for cykler", men den er ikke udtømmende. Danskebjerge.dk's initiativ skal således ikke kun ses som et ønske om ændret lovgivning, men også som et forsøg på at samle reglerne ét sted.

Det skal laves om
Blandt de nuværende regler, der foreslås fjernet eller blødt op, er:

 • Reglerne om, hvordan cykler skal se ud
 • Reglerne om, hvor store ting man må transportere på sin cykel
 • Reglen om, hvordan cyklisten skal placere hænder og fødder
 • Reglen om, at cyklisten skal signalere med armen i en række situationer, bl.a. ved igangsætning fra vejkanten
 • Reglen om, at cyklisten til hver en tid skal placere sig yderst til højre i højre vognbane

 • Visse andre regler er fjernet og samlet under et mere generelt krav om, at cyklen skal håndteres forsvarligt og ikke må være til fare for andre trafikanter. Der er alle mulige måder, man kan cykle uforsvarligt på, og hvorfor dog forsøge at beskrive dem? Så hellere princippet: Ingen nævnt, ingen glemt.

  Andre ændringer
  Et par passager, der handler om forskellige ministres beføjelser, er taget ud.

  I forslaget er også fjernet kravet om, at man skal låse sin cykel, når man går fra den. Ikke fordi, Danskebjerge.dk mener, man skal undlade at låse sin cykel, men fordi det er svært at se, hvorfor en cyklist, der glemmer at låse og efterfølgende får stjålet cyklen, skal straffes yderligere.

  En regel, der ikke er blevet liberaliseret, men derimod strammet, er reglen om, hvordan cyklister skal gennemføre venstresving i lyskryds. Her må man ifølge den nuværende lov godt køre på tværs af krydset, når man er nået frem til modsatte hjørne, hvis blot der er fri bane. Dette opfattes af mange som en noget risikabel manøvre, og derfor er denne mulighed taget ud af det nye forslag.

  Derudover kunne man overveje en regel, der tog højde for vejens beskaffenhed. Dårlig asfalt forringer nemlig ikke bare komforten, men kan også direkte øge risikoen for ulykker. Derfor forekommer det helt rimeligt, at cyklisten placerer sig sådan på vejbanen, at de værste ujævnheder undgås, og til nød forlader cykelstien for i stedet at køre på vognbanen, hvis cykelstien er i meget ringe stand. Disse forhold er dog indtil videre holdt ude af lovforslaget. Danskebjerge.dk vurderer, at de ligger som en underforstået præmis i den eksisterende lovgivning/håndhævning af denne. Desuden har Danskebjerge.dk's lovforslag givet cyklisten mere fleksible muligheder for at placere sig på vejen, idet det ikke længere er et ufravigeligt krav at placere sig yderst til højre.

  Hvad synes du om lovforslaget? Er det for slapt? Eller stadig for stramt måske? Er der noget, der er glemt?

  Send en mail til Danskebjerge.dk, eller skriv din kommentar i tekstfeltet herunder.             
  Flere indspark fra Danskebjerge.dk:   Danskebjerge.dk mener   |   Manifest   |   De tre B'er   |   Kritik af Giro'en   |   Gode eksempler   |   Værd at bevare   |   Ny cykellov   |   Er løb bedre end cykling?   |   Anmeldelse: Nyt kort   |   Mere ås, tak!   |   Anmeldelse: Forbedret kort   |   Endnu en ås ødelagt