En af de små og temmelig bevoksede gravhøje i det højest beliggende område af Rye Sønderskov.
Danskebjerge.dk afslører:
MIDTJYSK SKOV HØJERE END SIT RYGTE

Alle kender Himmelbjerget. Men Himmelbjerget er ikke det højeste bjerg ved Silkeborgsøerne. Flere punkter syd for rager mere op, og nu viser en granskning, at terrænet i Rye Sønderskov er noget højere, end statistikkerne hidtil har oplyst. Dermed bliver Rye Sønderskov det sted uden for Ejer Bjerge, hvor man finder det højeste danske naturskabte jordpunkt.

Danskebjerge.dk har opdaget et område vest for Fæstibakke i Rye Sønderskov, hvor terrænet ligger mere end 160 meter over havet. På kortudsnittet herover er en gravhøj angivet med grøn prik og to naturlige punkter med rød. Alle tre befinder sig i en højde af ca. 162,5 meter over havet.
Det er Danskebjerge.dk, der har kigget nærmere på terrænoverfladen i skoven og sammenholdt observationerne med digitale landkort.

De digitale kort har i de senere år opnået en høj teknisk standard, og det betyder, at man kan finde ganske mange højdeangivelser, når man zoomer lidt ind. Som regel er der bare tale om en udspecificering af eksisterende viden, men da Danskebjerge.dk undersøgte kortdata for Rye Sønderskov, var det anderledes nye ting, der kom frem.

Kort- og Matrikelstyrelsens topografiske kort 1980-2001. Ved den øverste pil ses en fejlagtig højdeangivelse (109 meter). Ved den nederste pil står der 157 meter - det er korrekt nok, men efterlader det indtryk, at der er tale om skovens højeste punkt, hvilket ikke er tilfældet.

Det står nu klart, at de tidligere topografiske kort ikke har ydet skoven retfærdighed, når det gælder højden af dens terræn.

Gamle unøjagtigheder
For det første har det været et punkt i 157 meters højde over havet, som har fremstået som det højeste. Når man gennemgik de punkter, som på de forskellige kort var forsynet med meterangivelse, var der ingen punkter, der var højere end det punkt, der måler 157 meter over havet, og dette kom til udtryk i højdestatistikkerne, hvor Rye Sønderskov optræder med netop denne højde.

I virkeligheden findes der en højdekurve, der markerer højden 160 meter over havet, og derfor burde et område nord for det førnævnte 157-meter-punkt for længst have haft en officielt angivet højde. Kigger man på det topografiske kort for årene 1980-2001 (kortudsnittet ovenfor), så er der faktisk indtegnet et punkt i dette område, men - og her er vi så fremme ved den anden gamle fejl - punktet har fået påhæftet en forkert meterangivelse! Der står 109, og det er end ikke i nærheden af stedets virkelige højde.

Denne noget puklede skovvej fører ind til det "nye" højeste punkt i Rye Sønderskov.

En tredje fejl består i, at områdets gravhøje på nogle kort er placeret forkert. Dette kan have betydning, fordi man i topografien skelner mellem naturlige punkter og menneskeskabte punkter, og en gravhøj er jo menneskeskabt, samtidig med at den typisk er højt beliggende i landskabet.

Men nok om unøjagtighederne. Hvad er Rye Sønderskovs rigtige højde, og hvor finder man toppunktet?

Nærstudie af skovbunden
Ja, hvad angår højden, så er der endelig kommet tal på. Når man zoomer ind på det digitale kort på f.eks. Miljoegis.mim.dk, ses tallet 162, og ved siden af er der endda en sort prik. Dermed kan det officielt slås fast, at Rye Sønderskov er adskillige meter højere end de hidtidige 157 meter.

En sådan nøgen oplysning kan dog ikke stå alene. For er det den klart højeste top i området, og er det en naturskabt top? Det kan ikke uden videre afgøres ud fra landkort, og derfor drog Danskebjerge.dk til Rye Sønderskov for at studere terrænet med egne øjne.

Det er sin sag at finde stedet, for der er træer over alt. Og skovvejene er i miserabel stand - et sikkert tegn på, at det ikke er verdens mest besøgte lokalitet. En anden udfordring ved undersøgelsen var, at området inden for kote 160 er ganske stort og uden markante terrænforskelle. Så øjemålet blev sat på prøve!

Avancement på bjerglisten
Konklusionen blev, at der er tre små delområder, der kæmper om at være højest. De har alle en højde på ca. 162,5 meter over havet. Det nordligste af disse er en gravhøj - 1,4 meter høj og svært tilgængelig pga. bevoksning. Mod syd er der to svage forhøjninger, som er naturskabte og med en jordoverflade, der har samme højde over havet som gravhøjen. Muligvis er gravhøjen nogle få centimeter højere end de to andre punkter, men geologisk set er det gravhøjen, der "taber", fordi den jo er menneskeskabt.

Omkring dette flækkede træ ligger jordoverfladen ca. 162,5 meter over havet. Et punkt længere mod syd og en gravhøj nordfor når op i samme højde.

Hvad betyder disse fund så for statistikken? Altså, Ejer Bjerge kan der ikke røres ved, for Ejer Bjerge når op i godt 170 meters højde. Men Rye Sønderskov kan alligevel avancere lidt på listen, for efter alt at dømme er skovens højeste naturlige punkt en halv meters penge højere end det højeste naturlige punkt ved Rytterknægten på Bornholm. Det betyder, at Rye Sønderskov avancerer en enkelt plads på listen over de højeste punkter i Danmark. På Danskebjerge.dk's liste bliver det til en tredjeplads foran Rytterknægten, mens de to øverste fortsat er hhv. Møllehøj og Yding Skovhøj.

Det kan bestemt ikke udelukkes, at der i de kommende år vil blive gjort nye opdagelser i det danske landskab, men 5,5 meter er et hop af de sjældne i et land uden fjelde og klipper.

Foto og grafik: Danskebjerge.dk.Se også:     Bakkelandskabet Søhøjlandet    Danmarks højeste punkter    Lavest og højest på Bornholm